ខាងក្នុងពួកខ្មែរក្រហម

ដឹកនាំដោយដេវីដ ហ្វេនហ្គោល ៤៤នាទី ឆ្នាំ១៩៩០ ភាសាអង់គ្លេស

ខាង​ក្នុង​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម​ធ្វើ​ការ​ស្វែង​យល់​ស៊ី​ជម្រៅ​ទៅ​លើ​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ ការ​ឈ្លាន​ពាន​គ្រប់​គ្រង និង​ស្ថាន​ភាព​បច្ចុប្បន្ន​របស់​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម។ ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ឯក​សារ​នេះ​ធ្វើ​បទ​សម្ភាសន៍​ជាមួយ​ទាហាន​ ទាំង​ទាហាន​ខ្មែរ​ក្រហម​សម័យ​ថ្មី និង​ទាហាន​ដែល​ធ្វើ​ការ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម​ទាំង​នេះ​។ ភាពយន្ត​នេះ​ក៏​ស្វែង​យល់​ផង​ដែរ​ពី​ផល​ប៉ះ​ពាល់​នៃ​ការ​ដក​កង​កម្លាំង​វៀត​ណាម​ចេញ​ពី​ប្រទេស ទៅ​លើ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​។

avatar
  • August 15, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday