ខ្មែរក្រហមសំណួរយុត្តិធម៌ដ៏សាមញ

ដឹកនាំដោយ រ៉េមី ឡែនណេ និង ហ្សង់ រេណូត ផលិតឆ្នាំ ២០១១ រយៈពេល ៧៦ នាទី ភាសាបារាំង

ភាពយន្តឯកសារនេះ ផ្ដោត​ទៅ​លើ​សវនាការ​របស់​លោក ឌុច ប៉ុន្តែ​ក៏​មានរឿង​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​លោក ខៀវ សំផន លោក នួន ជា លោក អៀង សារី និង​​អ្នកស្រី អៀង ធីរិទ្ធ ផង​ដែរ។ តើ​មាន​រឿង​អ្វីខ្លះ​ពាក់​ព័ន្ធគ្នា?

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • August 4, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday