គ្មានទេកុមារភាពរបស់ខ្ញុំ -Online

ផលិតដោយមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា ឆ្នាំ២០១៨ រយៈពេល៥១នាទី ភាសាខ្មែរ

ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម លោកខាត់ ចាន់ ត្រូវជម្លៀសទៅកាន់ភូមិចចក ឃុំត្រពាំងព្រះ ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម។ បន្ទាប់មក គាត់ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀត ដើម្បីលើកទំនប់ដ៏ធំមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាម។ រស់នៅទីនោះ គាត់ត្រូវព្រាត់ប្រាស់ពីគ្រួសារ ហើយត្រូវធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ បាក់កម្លាំង ខ្វះអាហារ ហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ខែវិច្ជិកា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៥និង៣០នាទីល្ងាច នៅលើមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។

avatar
  • November 27, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday