គ្មានអ្វីផ្សេងពីផលចំណេញ

ដឹកនាំដោយរ៉ាអ៊ុល ភែក ៥២នាទី ឆ្នាំ២០០១ ភាសាបារាំង និងមានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

តើអ្នកណាថាសេដ្ឋកិច្ចបម្រើឲ្យ​មនុស្ស​ជាតិ ? តើនេះជា​ពិភព​លោក​ស្អី​ទៅ មាន​តែ​ប្រទេស​អ្នក​មាន​ជា​អ្នក​សម្រេច​ចិត្ត ជា​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ពិភព​លោក? ពិភព​លោក ដែល​សេដ្ឋកិច្ច​គឺជា​ច្បាប់ ច្បាប់​របស់​អ្នក​ខ្លាំង​ ដែល​ដាក់​ទៅលើ​មនុស្ស​ជាតិ​សាសន៍​ផ្សេងទៀត? ហេតុអ្វី​យើងទទួលយកពិភពលោកបែបនេះ? ឯណាទៅសាមគ្គីភាព? តើ​ពួក​សកម្មជន​ទៅ​ណា​អស់​ហើយ ? ទាំង​នេះ​គឺ​ចំណោទ​បញ្ហា ដែល​បក​ស្រាយ​ក្នុង​ខ្សែ​ភាពយន្ត​នេះ។

ទស្សនាដោយសេរី!

avatar
  • January 28, 2017 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club