ជីវិតពិតនៃសហគមន៍

រូបថតដោយ អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សំលេងសហគមន៍

បើកពិព័រណ៍ ថ្ងៃទី២៨ វិច្ឆិកា ម៉ោង ៩ព្រឹក
ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ វិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី២២ ធ្នូ ២០១៧

គ្រប់គ្នាត្រូវការជីវិតរស់នៅ​ប្រកប​ដោយ​សេចក្តី​ថ្លៃថ្នូរ។ ធន​ធាន​ធម្មជាតិ គឺជា​ប្រភព​ចំណូល​គ្រប់ៗ​ជំនាន់​សំរាប់​សហគមន៍​ជនបទ​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។ គ្មាន​ធនធាន​ធម្មជាតិ ពួក​គាត់​គ្មានអ្វី​ទាំង​អស់។ កម្មវិធី​ពិព័ណ៌​រូបថត​នេះ គ្រាន់​តែ​ជា​ទិដ្ឋភាព​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ទិដ្ឋភាព​ទាំង​ឡាយ អំពី​ជីវិត​ពិត​របស់​សហគមន៍ ដែល​រស់នៅ​ពឹង​ផ្អែក​ទាំង​ស្រុង​លើ​ធនធាន​ធម្មជាតិ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • November 28, 2017 · 9:00 am
  • Bophana Center
  • Exhibitions