ទន្លេកុងហ្គោ

ដឹកនាំដោយ ទ្យែរី មីសែល ១១៦នាទី ផលិតឆ្នាំ ២០០៥ ភាសាបារាំង

ខ្សែភាពយន្តនេះនឹងនាំយើង​ទាំងអស់គ្នា ​ទៅ​កាន់ទន្លេ​ដ៏ធំ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក ដោយ​ចេញ​ពី​មាត់​ទន្លេ​រហូត​ទៅ​ដល់​ប្រភព​ទឹក​របស់វា នោះ​គឺ​ទន្លេកុងហ្គោ។ ក្នុងរយៈចម្ងាយ ៤៣៧១ គីឡូម៉ែត្រ យើងនឹងរកឃើញ​ទីកន្លែង ដែលបាននាំ​មក​នូវ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដ៏​ច្របូក​ច្របល់​នៃ​ប្រទេស​នេះ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • May 5, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday