ទម្លាយជញ្ជាំង

ដឹកនាំដោយ ឈុន ផាណូរិន ៤៦នាទី ២០១៤ ភាសាខ្មែរ និងមានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ខ្សែ​ភាពយន្ត​អប់រំ​អំពី​យែនឌ័រ​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​ខ្មែរ​ និងជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៅ​ភូមិ​ភាគ​ឦសាន​ប្រទេស​កម្ពុជា។​ រឿង”ការទម្លាយជញ្ជាំង”​ បង្ហាញ​អំពី​គ្រួសារ​ពីរ​ដែល​មាន​ទស្សនៈ​ខុស​គ្នា​ដាច់​ស្រឡះ​ទៅ​លើ​យែនឌ័រ ៖​ គ្រួសារ​ទី​មួយ​ប្រកាន់​យក​គំនិត​បែប​បុរាណ​ចំពោះ​តួនាទី​របស់​ស្ត្រី ​ឯ​គ្រួសារ​មួយ​ទៀត​យល់​ច្បាស់​ពី​យែនឌ័រ។​

avatar
  • October 11, 2014 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday