ទិដ្ឋភាពទីក្រុងភ្នំពេញ មុននិងក្នុងអំឡុងសម័យសង្គម

កម្រងឯកសារដកស្រង់ចេញពីសមុច្ច័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា (រូបថតស្លាយ និង វីដេអូ) ៧៤នាទី សមស្របសម្រាប់គ្រប់ភាសា

កម្ម​វិធី​នេះ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​គម្រោង​វណ្ណ ម៉ូ​លី​វណ្ណ ៖ «រោង​ជាង​វិស្សម​កាល​២០១៥» ស-សបាសាក់ ដែល​នឹង​នាំ​លោក​អ្នក​ទៅ​ទស្សនា​ទិដ្ឋ​ភាព​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ដែល​ជ្រើស​រើស​ចេញ​ពី​ប្រព័ន្ធ​ទិន្ន​ន័យ​ឯក​សារ​របស់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​បុប្ផាណា មុន​និង​ក្នុង​អំឡុង​សម័យ​សង្គម​។ ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ពី​រូបភាព​កម្រ​ៗ ក្នុង​គោល​បំណង​ចង​ក្រង​ឯក​សារ​ពី​រាជ​ធានី​។

avatar
  • July 18, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday