ទីក្រុងអូស្លូ ថ្ងៃ៣១ សីហា

ដឹកនាំដោយហ្សនជីម ទ្រីយេ ៩៥នាទី ២០១១ ភាសាណ័រវ៉េ និងមានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

អែនឌ័រ ទទួលការព្យាបាលផ្ដាច់ថ្នាំញៀននៅមណ្ឌលស្ដារ​នីតិសម្បទារ​ជនបទ​មួយ។ ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កម្មវិធីព្យាបាល អែនឌ័រ​ត្រូវ​បានអនុញ្ញាតឲ្យ​ចូល​ទៅទីក្រុង​អូស្លូ ដើម្បី​សម្ភាសន៍​ការងារ ប៉ុន្តែ​បែរ​ជា​យក​ឱកាស​នេះទៅ​ជួបជុំ​មិត្តភក្តិ​តាម​កន្លែង​ដើរ​កម្សាន្ត​ដែលធ្លាប់ទៅទៅវិញ។ ក្នុងវ័យ៣៤ឆ្នាំ អែនឌ័រឆ្លាត សង្ហា និង​មក​ពី​គ្រួសារដ៏ល្អមួយ ប៉ុន្តែខ្ជះខ្ជាយឱកាសឥតប្រយោជន៍។ សម្រាប់​ពេល​យប់​ដែល​នៅ​សេសសល់​នោះ អែនឌ័រ​នឹង​ធ្វើការ​តស៊ូ​ជាមួយ​នឹង​ឱកាស​បាន​សេចក្ដី​ស្នេហា ហើយ​និង​លទ្ធភាព​នៃ​ការ​មាន​ជីវិត​ថ្មី​មួយ។

avatar
  • October 8, 2016 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club