នរកប្រាំបួនជាន់

ដឹកនាំដោយ មិលេន មូស្នា, ៩៦ នាទី,១៩៨៩ និយាយជាភាសាខ្មែរ

នរក៩ជាន់ ជា​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​កម្ពុជា-ឆែក បែប​មនោ​សញ្ចេត​នា កើត​ឡើង​ក្នុង​ឋាន​នរក​នៃ​របប​ប៉ុល​ពត រវាង​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត​ឆែក ឈ្មោះ Milan Knazko និង ស្រ្តីខ្មែរម្នាក់ ឈ្មោះអ៊ំ សុវណ្ណនី ។

avatar
  • June 6, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday