នៅពីក្រោយទ្វារបង

ដឹកនាំដោយបារ៉ូណេ ហ្សង់, ៥២នាទី,២០០៣, និយាយជាភាសាខ្មែរ

ភាព​​យន្ត​ឯក​សារ​នេះ​ដំណាល​អំពី​ជីវិត​របស់​លោក ហ្រ្វង់ស័រ ប៊ីហ្សូ (François Bizot) ដែល​ជា​ជន​ជាតិ​បារាំង​ម្នាក់ ត្រូវ​បាន​ឃាត់​ខ្លួន ដោយ​ពួក​ខែ្មរ​ក្រហម​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៧១។ គាត់​បាន​ជាប់​ឃុំ​នៅ​ក្នុង​ជំរំ​ឃុំ​ឃាំង​មួយ ហើយ​បាន​រួច​ខ្លួន​វិញ នៅ​រយៈ​​ពេល​​បី​ខែ​ក្រោយ​ ដោយ​សារ​មាន​អន្តរាគមន៍​របស់ ឌុច (Duch) ដែល​ជា​អនាគត​អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​មន្ទីរ ស​ ២១​។ ទំនាក់​ទំនង​រវាង​បុរស​ទាំង​ពីរ​នេះ​ត្រូវ​បាន​លើក​មក​និយាយ​យ៉ាង​វែង​។

avatar
  • June 27, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday