ប្រទេសបារាំង មាតុភូមិរបស់យើង

ដឹកនាំដោយលោកប៉ាន់ រិទ្ធី ៧៥ នាទី ២០១៥ ភាសាអង់គ្លេស

បង្ហាញដោយ កោះ រដ្ឋានី អ្នកដំឡើងភាពយន្ត

រឿងប្រទេសបារាំង មាតុភូមិរបស់យើង គឺជាខ្សែភាពយន្តមួយ ដែលឆ្លុះ​បញ្ចាំងអំពីការជួបគ្នារវាង​វប្បធម៌ពីរ អារម្មណ៍ពីរ និងការស្រមើស្រមៃពីរ។ លោកកោះ រដ្ឋានី គឺជាជំនួយការផ្នែកដំឡើង ភាពយន្តសម្រាប់ខ្សែ ភាពយន្ត​ថ្មីមួយនេះរបស់លោក ប៉ាន់ រិទ្ធី។ លោករតនីរីករាយនឹងចែករំលែក​បទ​ពិសោធន៍​របស់លោកនៅក្នុងការ​ដំឡើងរូបភាព​ភាពយន្ត និងការផលិត​ខ្សែ​ភាពយន្ត សម្រាប់យុវជន​កម្ពុជា ដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងការ​ផលិត​ភាពយន្ត ។

ទស្សនាដោយសេរី!

avatar
  • December 3, 2016 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club