ប្រភពខ្យល់ក្រហម ផ្នែកទី២៖ ដៃបាក់

ដឹកនាំដោយ គ្រីស មេកឃ័រ ឆ្នាំ១៩៧៧ រយៈពេល៨៩នាទី ភាសាអង់គ្លេស

រូបភាពផ្នែកខ្លះនៃភាពយន្ដ បានបង្ហាញថា​ជា​ការ​ពិត​របស់​អ្នក​និពន្ធ​ពិតៗ បើទោះ​បី​ជា​ពួក​គេមិន​បាន​ដឹង​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​​ឯក​​សារ​​របស់​ពួក​គេ ដែល​យើង​បាន​ធ្វើ​ឯកសារ​របស់​ពួក​គេ​ វា​គឺជា​ការ​​ថត​ជា​ច្រើន​ រួម​នឹង​សាក្សី​ និង​សកម្ម​ជន ដែល​ប្រឆាំង​នឹង​អំណាច ដែល​មាន​ការ​ចងចាំ​ជានិច្ច។ (គ្រីស មេកឃ័រ)

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • April 22, 2017 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club