ប្រភពខ្យល់ក្រហម ផ្នែកទី១៖ ដៃទន់ខ្សោយ

ដឹកនាំដោយ គ្រីស មេកឃ័រ ឆ្នាំ១៩៧៧ រយៈពេល៨៩នាទី ភាសាអង់គ្លេស

ឆ្នាំ១៩៦៧ដល់១៩៧៧ ជាឆ្នាំសំខាន់មួយនៃ​​ប្រវត្តិសាស្រ្ដ​ពិភព​លោក។ អំឡុង​ពេល​១០​ឆ្នាំ​នេះ ចំនួន​បុរស​ និង​កង​កម្លាំង​​ បាន​ព្យាយាម​លេង​អ្វីៗ​ទៅ​​តាម​ចិត្ត។ អ្វីៗ​បាន​បរាជ័យ​ចំពោះ​អ្វី ដែល​ពួក​គេ​បាន​ជ្រើស​រើស។ ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណាពួកគេ​បាន​ឆ្លង​​កាត់​ពេល​វេលា​ និងនយោបាយ ដែល​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​យ៉ាង​ខ្លាំង។
ភាព​យន្ដ​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ជំហាន​នៃ​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​នា​ពេល​នោះ…។ (គ្រីស មេកឃ័រ)

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • April 8, 2017 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club