ព្រះប្រជាកុមារ-Online

ផលិតដោយខេមរាភាពយន្ដ ឆ្នាំ១៩៦៦ រយៈពេល៦២ ភាសាខ្មែរ មានអក្សរបារាំងរត់ពីក្រោម

នៅក្នុងសតវត្សន៍ទី១៨ មានព្រះអង្គម្ចាស់មួយព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជ្យនៅក្នុងអាណាចក្រតូចមួយ។ ព្រះអង្គម្ចាស់តូចតែងតែស្វែងរកហេតុផលត្រឹមត្រូវនិងផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រ។ ហេតុដូចនេះហើយទើបព្រះអង្គម្ចាស់តូចទទួលព្រះនាមថា “ព្រះប្រជាកុមារ”។ ព្រះអង្គជានិច្ចជាកាលតែងជួបនូវការរំលោភសិទ្ធិអំណាចពីព្រះមាតុច្ឆាដែលជាមហេសីនៃព្រះបិតុលារបស់ព្រះអង្គ។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅលើទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • October 30, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday