ភាពយន្ដចំនួនពីររឿង

មជ្ជុរាជពណ៌ស និង ស្នេហានៅថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់

មជ្ជុរាជពណ៌ស
ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា(WMC) ៤៩នាទី ឆ្នាំ២០០៥ ភាសាខ្មែរ
នៅក្នុងរឿងនេះយើងតាមដានពីសិស្សវិទ្យាល័យមួយក្រុមដែលប្រឈមមុខនឹង
បញ្ហា​គ្រឿងញៀន។ អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការធ្វេសប្រហែស របស់អាណា
ព្យាបាល និងការភ្លើតភ្លើនរបស់យុវជនខ្លួនឯងផ្ទាល់ គឺសុទ្ធសឹង ជាមូលហេតុ
នៃបញ្ហា​។

ស្នេហានៅថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់
ដឹកនាំដោយហាក់ ជែនទ្រីមែន និងយួង គឹមលេង ៣០នាទី ឆ្នាំ២០១២ ភាសាខ្មែរ
រឿងប្រឌិតនេះត្រូវបាន ផលិតឡើងដោយយុវជនមួយក្រុមដែលចង់រក្សាការចង
ចាំល្អមួយជាមួយមិត្តភក្តិ។ សាច់រឿងនិយាយពីស្នេហា ត្រីកោណរវាងស្រីម្នាក់
និងបុរសពីរនាក់។

avatar
  • February 14, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday