ភាសាជាឧបសគ្គមួយ

កម្មវិធីបើកពិព័រណ៍៖ ថ្ងៃទី ១៥ សីហា ម៉ោង៦ល្ងាច

រយៈពេលនៃពិព័រណ៍​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី១៥ សីហា ដល់​ថ្ងៃទី២០ កញ្ញា
រូបថតដោយ លោក ស៊ីវ សេរី

«ភាសាជាឧបសគ្គមួយ» គឺជាប្រធានបទនៃគម្រោងរូបថត ដែលផ្តោតទៅលើ ខ្មែរកូនកាត់ និងខ្មែរអណិកជនជំនាន់ទីពីរ ដែលរស់នៅខេត្តសៀមរាប។ សេរីជឿថា ភាសា និងអត្តសញ្ញាណ គឺជាកត្តាពីរមិនអាចផ្តាច់ចេញពីគ្នាបាន។ ដោយសារហេតុនេះ ទើបគាត់បានខិតខំស្វែងយល់តាមរយៈគម្រោងរូបថតនេះ ដើម្បីបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវអត្តសញ្ញាណមួយនេះ ដែលមិនសូវមានគេនិយាយ។

ពិព័រណ៍រូបថត «ភាសាជាឧបសគ្គមួយ» សហការជាដៃគូរវាងសិល្បៈខ្មែរអមតៈ និងមជ្ឈមណ្ឌលសោតទស្សន៍បុប្ផាណា។ ពិព៍រណ៍រូបថតនេះ គឺជាកម្មវិធីមួយនៃ «រដូវវប្បធម៌៖ ការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណ» ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈ។

ចូលរួមដោយសេរី

avatar
  • August 15, 2018 · 6:00 pm
  • Bophana Center
  • Exhibitions