មាត់ជ្រោះនៃឋានសួគ៌

ដឹកនាំដោយហ្វាទី អាគីន ១១៦នាទី ឆ្នាំ ២០០៧ ភាសាដើម និងមានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

Nejat ហាក់ដូចមិនពេញចិត្តនឹងឪពុកពោះម៉ាយរបស់គាត់ ដែលបាន​​នាំ​ស្រី​រក​ស៊ីផ្លូវភេទ​ម្នាក់​ឈ្មោះ Yeter មក​រស់នៅ​ជា​មួយ ក្នុង​នាម​ជា​មិត្ត​ស្រី ប៉ុន្តែ​គាត់​ចាប់​ផ្តើម​ចូល​ចិត្ត​នាង នៅ​ពេល​ដែល​គាត់​បាន​ដឹង​ថា នាង​ផ្ញើ​លុយ​ទៅផ្ទះ​នៅឯ​ទួគី សម្រាប់​ផ្គត់ផ្គង់​កូនស្រី​រៀន​បន្តថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ។ Yeter ស្រាប់តែ​ស្លាប់​ចោល​បុរស​ពោះម៉ាយ និងកូន។ Nejat ក៏​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​រក Ayten ដែល​ជា​កូនស្រី​របស់ Yeter នៅ​ទីក្រុង Istanbul។

avatar
  • May 21, 2016 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club