មេឃក្រហម

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា (WMC) ៤៨ នាទី ឆ្នាំ២០០៨ ភាសាខ្មែរ

មេឃក្រហម គឺជាខ្សែភាពយន្តអប់រំ ដែល​សម្ដែង​ដោយ​កញ្ញា ម៉ាក សែនសុនីតា។ នាង​សម្ដែង​ជា​តួ​សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ម្នាក់ ដែល​តែង​តែ​គេច​សាលា ហើយ​ប្រើ​ថ្នាំ​ញៀនទៀត​ផង។ ម្ដាយ​របស់​នាង​តែង​តែ​រង់​ចាំ​នាង​ជានិច្ច ក្រោយ​ពេល​ដែល​ព្រះអាទិត្យ​លិច។

ទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃ!

avatar
  • February 25, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday