យប់អាធ្រាត្រហើយលោក វិជ្ជបណ្ឌិតរីចនើ

ដឹកនាំដោយលោក Foumet Thierry និង លោក Smit Patrick 2002, ៥២នាទី, ភាសាខ្មែរ

នេះជាភាពយន្តឯកសារដែលនិយាយ អំពីវេជ្ជបណ្ឌិតរីចនើ (Richner) ដ៏ល្បី
និងមានសណ្ដានចិត្តល្អម្នាក់ ។ គាត់ជាអ្នកប្រមូលមូលនិធិ និងជាស្ថាបនិក
នៃមន្ទីរពេទ្យ កុមារគន្ធរបុប្ផាដែលមន្ទីរពេទ្យនេះ បានជួយសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជា
១៦០ ០០០នាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ។ តើការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងកា រប្រមូលប្រាក់
៣៥លានដុល្លាក្នុងមូយឆ្នាំៗ ដើម្បីជួយសង្គ្រោះកុមារក្រីក្រនៅ កម្ពុជា
មានការលំបាកយ៉ាងណា ។

ទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃ !
សូមស្វាគមន៍​ទាំង​អស់​គ្នា​ !

avatar
  • December 13, 2014 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday