របាំផ្កាស្លា

ផលិតដោយមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា ឆ្នាំ២០១៧ រយៈពេល៨២នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម, របាំត្រូវបានដំឡើងដោយ Sophiline Cheam Shapiro នៃ Sophiline Arts Ensemble ហើយតន្ដ្រីដំឡើងដោយ បណ្ឌិត ហ៊ឹម សុភី (Sophy Him)

អ្នករបាំ១៦នាក់បានប្រើប្រាស់របាំបុរាណដើម្បីបង្ហាញពីភាពរន្ធត់ក្រោមការបង្ខំឲ្យរៀបការក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម ដែលជាប្រធានបទមួយមិនត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយឡើយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា រហូតមកទល់នឹងពេលថ្មីៗនេះ។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅលើមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។

avatar
  • December 25, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday