របាំរឿងរាមកេរ្តិ៍​មាន​ចំណង​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​នឹង​ទេវតា

ដឹកនាំដោយ ស្ទេហ្វាន លើបុង ៥២ នាទី ឆ្នាំ ១៩៩៣ ភាសាខ្មែរ

ភាពយន្តឯកសារនេះរៀបរាប់ពី​ប្រវតិ្ត​នៃ​របាំ​បុរាណ​ខ្មែរ​មួយ ដោយ​ចាប់​ផើ្តម​ពី​ចម្លាក់​នៅ​តាម​ប្រាសាទ​រហូត​ដល់​ការ​ហ្វឹក​ហ្វាត់​ នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យវិចិត្រ​​សិល្បៈ​ក្រុង​ភ្នំពេញ។ របាំ​នោះ គឺ​របាំ​រឿង​រាម​កេរ្តិ៍ ដែល​យក​តាម​រឿង​រាមាយណៈរបស់​ឥណ្ឌា។ រឿង​នេះ​មាន​អាយុ​កាល​ចំណាស់​ជាងគេ និង​មានប្រជា​ប្រិយភាព​ជាងគេ​បំផុត​នៅ​អាស៊ី។

ទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃ!

avatar
  • February 18, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday