រាត្រីមួយក្រោយសង្រ្គាម

ដឹកនាំដោយលោក ប៉ាន់ រិទ្ធី ១៩៩៧, ១ម៉៣០នាទី និយាយជាភាសាខ្មែរ និងមានអក្សរបារាំងរត់ពីក្រោម

នៅដើមទសវត្សឆ្នាំ១៩៩០ លោកសុវណ្ណា អាយុ២៨ ឆ្នាំជាអតីតទាហាន
ដែលបានចំណាយពេលបួនឆ្នាំនៅភាគខាងជើង នៃប្រទេសដើម្បីវ៉ៃ ជា
មួយខ្មែរក្រហមក្នុងគ្រានោះគាត់ស្គាល់តែសង្គ្រាម ភាពស្រេកឃ្លាន និង
ការកាប់សម្លាប់ ។ ក្រោយមកពេលត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញគាត់បានធ្លាក់
ខ្លួនស្រឡាញ់ស្រីបាម្នាក់ឈ្មោះស្រីពៅ ដែលតែងតែកំដរភាព សប្បាយ
ដល់ពួកអ្នកមា ន ។

ទស្សនាដោយសេរី !
សូមស្វាគមន៍​ទាំង​អស់​គ្នា​ !

avatar
  • December 27, 2014 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday