វាគ្មិន: ដាវី ជូ សមិទ្ធិករភាពយន្តខ្មែរបារាំង

ខ្សែ​ភាពយន្តដែលនឹងត្រូវ ចាក់បញ្ចាំងនឹងបង្ហាញ ពេលក្រោយ

ដាវី ជូ ជាផលិតករខ្មែរបារាំង កើតនៅឆ្នាំ១៩៨៣។ គាត់ជាចៅរបស់លោក វណ្ណ
ច័ន្ទ ដែលជាផលិតករ ខ្មែរដ៏ធំនៅទសវត្សឆ្នាំ ១៩៦០ និងទសវត្សឆ្នាំ១៩៧០។
ដាវី ជូ ត្រូវបានគេ​ស្គាល់តាមរយៈខ្សែ​ភាពយន្ត ឯកសារ របស់គាត់ «ដំណេក
មាស» ដែលនិយាយអំពីយុគសម័យរីកចម្រើន របស់ភាពយន្តខ្មែរ ។

កិច្ចពិភាក្សា ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស

ចូលរួមដោយសេរី!
សូមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នា!

avatar
  • January 10, 2015 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club