សង្គ្រាមកូនភ្លោះ

ដឹកនាំដោយលោក សុខ សុធន ១២០នាទី ឆ្នាំ ២០០៨ ភាសាខ្មែរ

កូន​ភ្លោះ​មួយ​គូ ​បាន​ឃ្លាត​ឆ្ងាយ​ពី​ឪពុក​ម្តាយ និង​រស់​នៅ​បែក​គ្នា តាំង​ពី​ពួកគេ​នៅ​ជា​ទារក​។ តើ​ជីវិត​របស់​កូន​ភ្លោះ​ទាំង​ពីរ​គូ​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា? តើ​ពួកគេ​អាច​ជួប​ជុំ​បង​ប្អូន និង​ឪពុក​ម្តាយ​របស់​ពួក​គេ​ដែរ​ទេ​?

ចូលរួមទស្សនាដោយសេរី!

avatar
  • August 1, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday