សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា ឆ្នាំទី៥

ផលិតដោយក្រសួងឃោសនាការ និង វប្បធម៌ ឆ្នាំ១៩៨៣ រយៈពេល៥៦នាទី ភាសាខ្មែរ

ភាពយន្តឯកសារនាសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា។ ប្រទេសកម្ពុជារីកចំរីនឡើងវិញ បន្ទាប់ពីរយៈពេល៤ឆ្នាំក្រោយពីការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហម។ ហើយស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជនក៏បានបើកទ្វារដំណើរការផងដែរ។ ឯកសារនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងពីការពេញចិត្តរបស់ពួកគាត់ចំពោះការគ្រប់គ្រងប្រទេសផងដែរ។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។

avatar
  • January 15, 2022 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday