សុភមង្គលគ្រួសារ

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្ដីកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣ រយៈពេល៦៤នាទី ភាសាខ្មែរ

សុភ័ក្រ្ដជាប្ដីរបស់សុភាព។ គាត់ចូលចិត្តផឹកស្រា ហើយមិនជួយកិច្ចការផ្ទះ។ ថ្ងៃមួយ សុភ័ក្រ្ដគ្រោះថ្នាក់ដួលម៉ូតូរហូតដល់បាក់ជើង ហើយបន្ទុកគ្រួសារទាំងមូលត្រូវធ្លាក់មកលើភរិយាជាអ្នករ៉ាប់រង។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង៥:០០ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។

avatar
  • March 25, 2023 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday