ស្ត្រីនៅលើវិថីជីវិត

ដឹកនាំដោយអង់ដ្រេ តេជីណេ ១០៥នាទី ២០០៨ ភាសាបារាំង និងមានអក្សរអង់គេ្លស រត់ពីក្រោម

ហ្សាន រស់នៅជនបទយ៉ាងមានសេចក្ដីសុខជាមួយម្ដាយនាង ឈ្មោះ លូអ៊ីស ។
ហ្សានមិនសូវ ខ្វាយខ្វល់រកការងារធ្វើនោះឡើយ។អ្នកស្រី លូអ៊ីស លួចប៉ងចង់
ឲ្យកូនស្រីធ្វើការជាមួយមេធាវី​ល្បី គឺលោកសាម៉ុយអ៊ែល ប្លឺស្ដែន ដែលធ្លាប់
ស្គាល់គ្នា​កាលនៅក្មេង ។ ពិភពរបស់ ហ្សាន និងលោកប្លឺស្តែន គឺខុសគ្នា​ជា
ច្រើនឆ្នាំ ។ ប៉ុន្ដែពួកគេ​នឹងត្រូវមកជួបគ្នា​នៅលើសង្វៀនជម្លោះ មួយដោយសារ
តែ​ពាក្យកុហក មិនគួរឲ្យជឿ ដែល ហ្សាន បានប្រឌិតឡើងការកុហក ដែលរីក
ធំទៅជាព័ត៌មានដ៏ធំ និងក្លាយជារឿង នយោបាយប្រចាំថ្ងៃ។

avatar
  • February 7, 2015 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club