ហត្ថា

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា (WMC) ៥២ នាទី ឆ្នាំ២០១១ ភាសាខ្មែរ

ភាពយន្តអប់រំនេះ និយាយពីអំពើ​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ បង្ក​ឡើង​ដោយ​សារ​ការ​ពិសារ​គ្រឿង​ស្រវឹង។ ភាព​យន្ត​នេះ​បង្ហាញ​ផង​ដែរ​ ពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងពីរបៀបបង្ការវា។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • July 8, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday