អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រហម

ដឹកនាំដោយចាន់ លីដា និង ហ្គីយ៉ូម សួន ៥៨នាទី ២០១២ ភាសាខ្មែរ / អង់គ្លេស

មីងសុខ ចាន់ អាយុ ១៦ឆ្នាំ នៅពេលដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​បង្ខំ​គាត់​ឲ្យ​រៀបការ ជាមួយ​ទាហាន​ខ្មែរ​ក្រហម​ម្នាក់។ ក្រោយពី​រក្សា​ភាព​ស្ងៀម​ស្ងាត់​អស់​ ៣០ឆ្នាំ​មក អ្នក​មីង​ក៏​សម្រេច​ចិត្ត​ដាក់​ពាក្យ​ប្ដឹង​ទៅ​តុលាការ​ខ្មែរ​ក្រហម។

avatar
  • November 26, 2016 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club