ការប្រមាញ់ក្នុងសង្គ្រាម- HUNTING IN WARTIME

ដោយ សាម៉ាន់ថា ហ្វារីណេឡា (អាមរិក / ២០១៦ / ៦៦នាទី)

អតីតទាហាន​ក្នុង​សម័យ​សង្គ្រាម​វៀតណាម ដែល​រស់នៅ​តំបន់​ដាច់​ស្រយាល​ក្នុង​រដ្ឋ​អាឡាស់ស្កា បាន​និយាយ​ពី​ទុក្ខ​វេទនា ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ជន​ស៊ីវិល​វៀតណាម ការ​សម្រប​ខ្លួន​ឲ្យ​ដូច​ជន​ស៊ីវិល​ធម្មតា និង ការ​បម្រើ​រដ្ឋាភិបាល ដែល​បាន​គៀប​សង្កត់​លើ​ជនជាតិ​ដើម​របស់​ខ្លួន។ រឿង​រ៉ាវ​របស់​ពួក​គេ​បង្ហាញ​នូវ​អ្វី ដែល​ទាហាន​ត្រូវ​ជួប​ប្រទះ និង​ផល​វិបាក​ដ៏​យូរ​អង្វែង​នៃសង្គ្រាម។

“HUNTING IN WARTIME” by SAMANTHA FARINELLA (USA/2016/66 min)

Vietnam war veterans from a small community in remote Alaska (US) remember. They talk about surviving trauma, relating to Vietnamese civilians, readjusting to civilian life, and serving a government that systematically oppressed native people. Their stories gives an important human face to soldiers and shows the long lasting effects of war.

MARCH 7th | 3:15 PM | Bophana Audiovisual Resource Center
MARCH 8th | 4:00 PM | French Institute

avatar
  • March 7, 2018 · 3:15 pm
  • Bophana Center
  • CIFF