ក្តីសង្ឃឹម Hope

ដោយ ប័ររីស ឡូគីន (បារាំង/២០១៤/ ៨៦នាទី)

លីអូណាដ បានធ្វើដំណើរស្ងាត់ៗពី​ប្រទេស​ខាមេរ៉ូន ទៅ​អឺរ៉ុប ដោយ​ឆ្លងកាត់ វាលខ្សាច់​សាហារ៉ា ហើយ​គេ​បាន​ជួប​នឹង​ក្មេងស្រី​ជនជាតិ​នីហ្សេរីយ៉ា​ម្នាក់ ឈ្មោះហូប ដែល​មាន​ក្តី​សុបិន​ដូចគ្នា។

HOPE by BORIS LOJKINE (France/2014/86 min)

On his clandestine journey from Cameroon to Europe through the Sahara desert, Léonard meets Hope, a Nigerian girl who’s following the same dream.

MARCH 8th | 12:15 PM | Bophana Audiovisual Resource Center
MARCH 10th | 1:30 PM | French Institute

avatar
  • March 8, 2018 · 12:15 pm
  • Bophana Center
  • CIFF