ខ្សែភាពយន្តខ្លីដំបូងបារាំង OUTSTANDING FIRST SHORT FILMS

បារាំង ៩៩នាទី - France/99 min

1. Chasse Royale ដោយ​ រ៉ូម៉ែន ហ្គឺរ៉េត និង យ៉ូស អាកូកា ( បារាំង ២០១៦ )
2. K-Nada ដោយ ហឺបឺត ឆារ៉ូល ( បារាំង​ ២០១៤ )
3. L’Âge des sirènes ដោយ ហេឡ័យស៍ ផេឡូឃេត ( បារាំង ២០១៦ )
4. បិសាចក្លាយទៅជាស្នេហា ដោយ យ៉ាន ដេឡាទ្រី (បារាំង ២០១៥)

“OUTSTANDING FIRST SHORT FILMS”

1. Chasse Royale by Romane Gueret & Lise Akoka, 2016
2. K-Nada by Hubert Charuel, 2014
3. Monsters Turn Into Lovers by Yann Delattre, 2015
4. L’Âge des sirènes by Héloïse Pelloquet, 2016

MARCH 9th | 6:30 PM | Bophana Audiovisual Resource Center

avatar
  • March 9, 2018 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • CIFF