ម្លប់នៃកម្ពុជា-SHADOWS OF CAMBODIA

ដោយ អង់តូនីញ៉ូ កូសេនទីណូ (អ៊ីតាលី /២០១៦/ ៣៦នាទី)

អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ​រូង​​ក្រោម​ដី​៧នាក់ បាន​ចាប់​ផ្ដើម​រុក​រក​រូង​ធម្មជាតិ​នៅ​កន្លែង​អាថ៌កំបាំង​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ក្នុង​ដំណើរ​រុក​រក​នោះ​ពួក​គេ​បាន​ជួប​នូវ​ភាព​ខុស​ប្លែក​គ្នា​រវាង​វប្បធម៌ និង​រឿង​រ៉ាវ​ផ្សេងៗ​គ្នា​ជាច្រើន​នៅ​កម្ពុជា ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គេ​ប្រៀប​ដូច​ជា​តួ​អង្គ​សំខាន់​មួយ​ដែរ​នៅ​ក្នុង​រឿង “ ដំណើរ​ទៅ​កាន់​កណ្តាល​ផែនដី”។

SHADOWS OF CAMBODIA by ANTONIO COSENTINO (Italy/2016/36 min)

Seven speleologists set off on an exploration of the hidden recesses of Cambodia, in search of natural caves. Greeted by the colours and chaos of small towns, the silence and shadows of Cambodia, they will be the protagonists of a veritable “Journey to the Centre of the Earth”.

avatar
  • March 7, 2018 · 12:00 pm
  • Bophana Center
  • CIFF