អនអើយស្រីអន On Euy Srey On

ដោយ លោកលី ប៊ុនយីម( កម្ពុជា / ១៩៧២ / ១២៣នាទី)

ជ័យ​ និង សួស ជា​សិស្សរួមគ្រូ និងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់​។ សួស ​ជា​កូន​គហបតី ឯ​ជ័យ​​​​ជា​​កូន​​ច្បង​​ក្នុង​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​ក៏​ដោយ​។ ប៉ុន្ដែ​​ពេល​រៀន​ចប់ គ្រប់​​យ៉ាង​​ក៏​ផ្លាស់ប្ដូរ​។​ ពួក​គេ​​ស្រឡាញ់​នារី​​តែ​ម្នាក់​​ដូច​គ្នា គឺ​នាងអន។ រឿង​រ៉ាវ​ស្នេហា​ត្រីកោណ​កម្សត់​​មួយ​ក៏​បាន​កើតឡើង។

ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ម៉ោង១០:០០ ព្រឹក នៅមជ្ឍមណ្ឌល​សោតទស្សន៍​បុប្ជាណា

KHMER AFTER ANGKOR/ On Euy Srey On by Ly Bun Yim (Cambodia/1972/123 min)

Chey and Suos are good friends, despite having different family backgrounds. Their close tie also comes from learning martial arts with the same master. However, soon after finishing their study – their worlds are turned upside down. Both fall in love with the same woman. This love triangle leads to a chain of sad events.

MARCH 6th | 6:30 PM | Chaktomuk​ Theatre
MARCH 8th | 10:00 AM | Bophana Audiovisual Resource Center

avatar
  • March 8, 2018 · 10:00 am
  • Bophana Center
  • CIFF