នៅក្នុងពោះនាគ INSIDE THE BELLY OF A DRAGON

ដោយ ហ៊ូច ប្រោន និង អៀន វីកហ្គីន (កម្ពុជា /២០១៦/ ៦០នាទី)

ថ្វីបើលោក ហ៊ូច ប្រោន ដែលជា​តួត្លុក​ដ៏​ល្បី​ជន​ជាតិ​អៀរឡង់ មាន​ការ​ខូច​ចិត្ត និង​បាត់​ជំនឿ​ចិត្ត ក៏​ពិត​មែន​ តែ​ក្រោយ​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​កម្ពុជា ទុក្ខ​សោក​ទាំង​អស់​របស់​លោក​ហាក់​​​រសាយ​បាត់​អស់ ​ដោយ​សារ​តែ​ទឹក​ដី​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​ដែល​លោក​បាន​ឃើញ និង​ការ​ជួប​ប្រាស្រ័យ​ទាក់​ទង​ជាមួយ​ប្រជាជន​កម្ពុជា។

ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ម៉ោង៤:៣០ ល្ងាច នៅBophana Audiovisual Resource Center
*ជួប​ជាមួយ​វត្ត​មាន​របស់​សមិទ្ធិករភាព​យន្ត​

“INSIDE THE BELLY OF A DRAGON” by HUGH W. BROWN AND IAN WIGGINS (Cambodia/2016/60 min)
A remarkable voyage of discovery for the renowned Irish clown, Hugh W. Brown. Arriving in Cambodia, broken heart and disenchanted, he embarks on a journey through this beautiful country and is lifted from his gloom by the breath-taking landscapes and his encounters with Cambodia people.

MARCH 10th | 4:30 PM | Bophana Audiovisual Resource Center
*In the present of the filmmaker

avatar
  • March 10, 2018 · 4:30 pm
  • Bophana Center
  • CIFF