ភាពយន្តចំនួនពីរស្តីពីការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា

តើជើងមេឃនៅឯណា ? និង​ ខ្ញុំបម្រើ

តើជើងមេឃនៅឯណា ?
ដឹកនាំដោយហែម វណ្ណា ១៤នាទី ឆ្នាំ២០១៤ ភាសាខ្មែរ អក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាអង់គ្លេស

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ បុរសកម្ពុជារាប់រយនាក់ត្រូវគេជួញដូរឲ្យទៅធ្វើការនេសាទនៅប្រទេសថៃ។ អ្នកនេសាទទាំងនោះត្រូវបានគេបោកប្រាស់ទៅធ្វើការលើទូកនេសាទ ក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចទាសករ គ្មានពេលឈប់សម្រាក គ្មានប្រាក់ខែ រំលោភបំពានផ្លូវភេទ ការបង្ខំឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ការធ្វើទារុណកម្ម… អ្នកខ្លះបានបាត់បង់ជីវិតនៅទីនោះទៀតផង។

ខ្ញុំបម្រើ
ផលិតដោយ MTV EXIT ២៧នាទី ឆ្នាំ២០១១ ភាសាខ្មែរ អក្សររត់ពីក្រោមភាសាអង់គ្លេស

តាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយជនរងគ្រោះផ្ទាល់ ភាពយន្តឯកសារនេះផ្ដល់នូវសក្ខីកម្មយ៉ាងជាក់លាក់ពីការជួញដូរមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា។ កត្តារួមផ្សំជាច្រើននាំឲ្យអ្នកស្រុកត្រូវគេបោកប្រាស់យកទៅធ្វើការជួញដូរ ដូចជាភាពក្រីក្រ បញ្ហាចំណេះដឹង និងការធ្វើចំណាកស្រុកដោយមិនបានស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យគ្រប់គ្រាន់….

avatar
  • September 13, 2014 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday