ព្រឹត្តិបត្រ

នៅ​រៀង​រាល់ដើមសប្ដាហ៍ កាល​វិភាគ​កម្មវិធី​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​បុប្ផាណា ដែល​រួម​មាន​ការ​ចាក់​បញ្ចាំង​ខ្សែ​ភាព​យន្ដ ដូច​ជា ​កម្ម​វិធីភាព​យន្ដថ្ងៃសៅរ៍ ក្លឹប​ភាព​យន្ដ កម្ម​វិធី​សកម្មភាព​វប្បធម៌ ការ​តាំង​ពិព័រណ៍ សិក្ខា​សាលា បាឋកថា​ ការ​បញ្ចាំង​ភាព​យន្ដ​ពិសេស ការ​ជជែក​ពិភាក្សា -ល- នឹងត្រូវបានផ្ញើចេញ។ កម្មវិធី​ទាំង​នេះ នឹង​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុងមជ្ឈ​មណ្ឌល​បុប្ផាណា​។ ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​បាន​រួម​គ្នា​ផង​ដែរ​នូវ​ព្រឹត្តិបត្រ​ទូទៅអំ​ពីសកម្មភាពរបស់​មជ្ឈមណ្ឌល សូមចុះឈ្មោះ​របស់​អ្នក​ ដើម្បីទទួល​បាន​នូវព័ត៌មានទាំងអស់នេះ។