ព្រឹត្តិបត្រ

នៅ​រៀងរាល់ដើមសប្ដាហ៍ កាលវិភាគ​កម្មវិធី​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា ដែល​រួម​មាន​ការ​ចាក់​បញ្ចាំង​ខ្សែភាពយន្ដ ដូច​ជាកម្មវិធី​ភាពយន្ដថ្ងៃសៅរ៍ ក្លឹបភាព​យន្ដ កម្មវិធី​សកម្មភាព​វប្បធម៌ ការ​តាំងពិព័រណ៍ សិក្ខាសាលា បាឋកថា​ ការបញ្ចាំង​ភាពយន្ដ​ពិសេស ការជជែក​ពិភាក្សា -ល- នឹងត្រូវបានផ្ញើចេញ។ កម្មវិធី​ទាំង​នេះនឹង​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុងមជ្ឈ​មណ្ឌល​បុប្ផាណា​។ ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ចង់​បាន​រួមគ្នា​ផងដែរ​នូវ​ព្រឹត្តិបត្រ​ទូទៅអំពីសកម្មភាពរបស់​មជ្ឈមណ្ឌល សូមចុះឈ្មោះ​របស់​អ្នក​ ដើម្បីទទួល​បាន​នូវ​ព័ត៌មាន​ទាំងអស់នេះ។