ក្លឹប​ភាពយន្ត​

ក្លឹប​ភាព​យន្ត ផ្ដល់​​ឱ្យ​​យុវ​​ជន​​ខ្មែរ​ ដែល​​មាន​​ចំណាប់​​អារម្មណ៍​​ លើ​​វិស័យ​​ភាព​​យន្ត​ ដើម្បី​ស្វែង​យល់​រាល់​ពីរ​សប្ដាហ៍​ម្ដង នូវ​ភាពយន្ត​​ដ៏​ច្រើន​សន្ធឹក​សន្ធាប់​ផលិត​ នៅ​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក។ ក្រោម​ការ​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ ​ដោយ​ភ្ញៀវ​កិត្តិ​យស​ម្នាក់ ក្លឹប​ភាពយន្ត​គឺ​ជា​ឱកាស​នៃ​ការ​ពិភាក្សា និង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​គំនិត​យោបល់។ ក្លឹប​ភាព​យន្ត​រៀប​ចំ​ផង​ដែរ នូវ​ការ​អនុវត្ត​ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ជាក់​ស្ដែង នៅ​ក្នុង​អាជីព​ភាព​យន្ត ឧទាហរណ៍​ដូចជា​ ការ​សរ​សេរ​អត្ថ​បទ​ភាព​យន្ត​ជា​ដើម។