ក្លឹប​ភាពយន្ត​

ក្លឹប​ភាព​យន្ត​ផ្ដល់​​ឱ្យ​​យុវ​​ជន​​ខ្មែរដែល​​មាន​​ចំណាប់​​អារម្មណ៍​​លើ​​វិស័យ​​ភាព​​យន្ត​ ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​ភាពយន្ត​​ដ៏​ច្រើន​សន្ធឹក​សន្ធាប់​ផលិត​នៅ​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក។ ក្រោម​ការ​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ដោយ​ភ្ញៀវ​កិត្តិ​យស ក្លឹប​ភាពយន្ត​គឺ​ជា​ឱកាស​នៃ​ការ​ពិភាក្សា និង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​គំនិត​យោបល់។ ក្លឹប​ភាព​យន្ត​រៀប​ចំ​ផង​ដែរ​នូវ​ការ​អនុវត្ត​ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ជាក់​ស្ដែងនៅ​ក្នុង​អាជីព​ភាព​យន្ត ឧទាហរណ៍​ដូចជា​ការ​សរ​សេរ​អត្ថ​បទ​ភាព​យន្ត​ ជា​ដើម។


1 2 3 6