រំឭក

តាម​រយៈ​ការចងក្រង​ឯកសារ និង​ការ​ចែក​រំលែក​នូវ​រឿង​រ៉ាវ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នកដែល​នៅ​រស់​រាន​មាន​ជីវិត​ពី​របប​ខ្មែរ​ក្រហម គម្រោងបានលើក​ទឹក​ចិត្ត​ឱ្យ​យុវជន​ស្វែង​យល់​ពី​អតីតកាល និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឱ្យ​មនុស្ស​ជំនាន់​មុន​ផ្ទេរ​នូវ​រឿង​រ៉ាវ​របស់​ពួក​គាត់ទៅកាន់​មនុស្ស​ជំនាន់​ក្រោយ។ នេះគឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃការ​រំឭក​ការ​ចង​ចាំ​របស់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ដើម្បី​កសាង​អនាគតទៅ​ថ្ងៃ​ខាងមុខ។1 2 3 4