២៣. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា រេត ធីតធីត និងលោក ឆោម ណារ៉េត

រយៈពេល ៥១’១២ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

លោក ឆោម ណារ៉េត មានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នក្នុងខេត្តសៀមរាប។ ក្នុងរបប លន់ នល់ លោកមានអាយុប្រហែល ៧ ទៅ ៨ ឆ្នាំ។ លោកគិតតែពីសប្បាយកាលបើបានឃើញទិដ្ឋភាពនៃការទម្លាក់គ្រាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ចូលដល់សម័យខ្មែរក្រហម លោកត្រូវបានគេចាត់តាំងឱ្យធ្វើការនៅក្នុងកងកុមារ។ លោកពិតជាមានការលំបាកណាស់ ដោយពេលនោះខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឱ្យកុមារទាំងអស់កាប់ដើមទន្ទ្រានខេត្ត ជីកដីដំបូកសម្រាប់ធ្វើជី និងឱ្យរែកដី ទាំងដែលបង្គីរែកដីទាំងនោះធំជាងមាឌរបស់លោកទៅទៀត។