ដៃគូសហការ

  • ម្ចាស់​ជំនួយ​​នៃ​គម្រោង "ការអភិរក្ស​សត្វដំរី និង​បទពិសោធ​របស់​ជនជាតិដើម​ភាគតិច​នៅ​កម្ពុជា : ការ​ផ្តោត​ការយកចិត្ត​ទុកដាក់​លើ​បរិស្ថាន​តាមរយៈ​ការផលិត​ភាពយន្ត​ដោយ​យុវជន​"


  • ម្ចាស់​ជំនួយ​នៃ​គម្រោង "ការ​បន្លឺ​សំឡេង​របស់​ស្ត្រី​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ និង​ក្រុម​ដែល​ត្រូវបាន​គេ​រើសអើង​ តាម​រយៈ​ពហុ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ថ្មី​"


  • ម្ចាស់ជំនួយនៃគម្រោង "អេប-សិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហម"


  • ដៃគូសហការ