២២. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ហាប់ គឹមហឿន និងអ្នកស្រី ជា នឿន

រយៈពេល ៣៥’៣៦ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

អ្នកស្រី ជា នឿន ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលបានរួចផុតពីការសម្លាប់នៅឯឡពិឃាដភ្នំទ្រុងបាត។ អ្នកស្រីត្រូវបានខ្មែរក្រហមតាមចាប់ខ្លួន និងដាក់ទារុណកម្មចំនួន ២ ដងដោយចោទប្រកាន់ថាអ្នកស្រីជាជនក្បត់ ហ៊ានលួចមាន់ និងអង្កររបស់អង្គការហូប។ អ្នកស្រីគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានឃើញនូវរាល់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់របស់ខ្មែរក្រហមដែលបានកាប់សម្លាប់មនុស្សនៅឯឡពិឃាដភ្នំទ្រុងបាត។