១៣. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា អ៊ឹម សិលា និងលោក អ៊ឹម សាវន

រយៈពេល ២១’៥២ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តស្វាយរៀង

លោក អ៊ឹម សាវន រស់នៅឯខេត្តស្វាយរៀង។ ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម លោកមានអាយុប្រហែល ១០ ឆ្នាំ។ លោកបានចូលធ្វើការនៅក្នុងកងកុមារ មើលគោក្របី​ រើសលាមកគោ​យកទៅធ្វើជី ជាដើម។ ក្រោយមក លោកបានចូលធ្វើការនៅក្នុងកងចល័ត ដូចជាជីក​ព្រែក ប្រឡាយ លើកភ្លឺស្រែ ជាដើម។ លោកបានបាត់បង់សាច់ញាតិនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទាំងអស់ ៤ នាក់ ដោយសារតែការធ្វើទារុណកម្មធ្ងន់ធ្ងរ ការបង្អត់អាហារ និងគ្មានថ្នាំព្យាបាលពេលមានជំងឺ។