៧. អាឡស់ ព្រះជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំ

រយៈពេល ១៣’២១ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៧
ទីកន្លែង : កំពត នៅឆ្នាំ ១៩៧៥

អ្នកស្រី តើ រី ត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាប់យកទៅកោះខ្យង។ ដោយសារតែអ្នកស្រីមានអត្តសញ្ញាណជាជនជាតិចាម អ្នកស្រីបានទទួលរងការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញជាច្រើនដូចជា ៖ បង្ខំឱ្យហូបសាច់ជ្រូក បង្ខំឱ្យកាត់សក់ខ្លី និងបង្ខំឱ្យធ្វើពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរ។ ខ្មែរក្រហមបានបង្ខំអ្នកស្រីឱ្យរៀបការជាមួយបុរសប្លែកមុខម្នាក់។ នៅពេលនោះមានប្រហែល ២០ គូ ហើយជាសំណាងល្អ ដៃគូអ្នកស្រីដែលខ្មែរក្រហមជ្រើសរើសឱ្យនោះមិនបានបង្ហាញខ្លួន។ បុរសនោះបានលួចរត់ទៅប្រទេសវៀតណាម។ អ្នកស្រី តើ រី ត្រូវបានខ្មែរក្រហមបញ្ជូនទៅដាក់គុកនៅកោះខ្យង ហើយនៅទីនោះអ្នកស្រីបានមើលឃើញនូវការធ្វើទារុណកម្មដ៏ឃោរឃៅគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ពួកឆ្មាំគុកខ្មែរក្រហម ដែលបានសម្លាប់អ្នកទោស រួចវះយកគ្រឿងក្នុងមកហូប។