២៩. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ណុក សែងស៊ុម និងអ្នកស្រី ចាន់ ស៊ុន

រយៈពេល ១៦’២០ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

នៅអាយុ ១៤ ឆ្នាំ អ្នកស្រី ចាន់ ស៊ុន ត្រូវបានខ្មែរក្រហមដាក់ឱ្យនៅក្នុងសហករណ៍រួម។ អ្នកស្រីបានដើរគាស់គល់ឈើ បន្ទាប់មកគេឱ្យអ្នកស្រីទៅជីកប្រឡាយ ដកសំណាបជាដើម។ យប់ឡើង ខ្មែរក្រហមឱ្យហាត់រៀនសិល្បៈផង។ ការហាត់រៀនសិល្បៈគឺមានតែលើកតម្កើងនយោបាយបដិវត្តន៍ និងបង្អាប់បដិវត្តន៍នៃរបប លន់ នល់។ បន្ទាប់ពីនោះមក ខ្មែរក្រហមបានឱ្យអ្នកស្រីធ្វើការជាកងពិសេស។ ពេលដែលមានសមរភូមិ ក្រុមអ្នកស្រីត្រូវតែទៅមុន ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនដែលបានចូលសមរភូមិអ្វីទេ ព្រោះអ្នកស្រីមានលេសដោះសារហូត។