២៨. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ឃុត ធីតា និងអ្នកស្រី លាត សុខា

រយៈពេល ២០’៥០ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

អ្នកស្រី លាត សុខា មានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅស្រុកបន្ទាយស្រី។ អ្នកស្រីមានបងប្អូន ៨ នាក់។ ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម អ្នកស្រីធ្វើការនៅក្នុងកងកុមារជាមួយបងប្អូនតែ ៣ នាក់។ អ្នកស្រីធ្វើការមួយចំនួនដូចជាកាប់ដើមទន្ទ្រានខេត្ត និងរើសលាមកគោទុកធ្វើជី។ នៅពេលសម្រាកម៉ោងបាយ ក្មេងៗដែលនៅក្នុងកងកុមារត្រូវបានគេបង្រៀន ១ ម៉ោងអំពីកសិកម្ម។ អ្នកស្រីគ្មានខោអាវស្លៀកពាក់គ្រប់គ្រាន់ទេ ដោយគេចែកខោអាវឱ្យម្នាក់តែ ២ ឈុតប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ។