៣០. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក ជង់ សុខេន និងលោក ឃិន ហឿង

រយៈពេល ៥០’១៥ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

លោក ឃិន ហឿង សព្វថ្ងៃមានអាយុ ៦៣ ឆ្នាំហើយ។ ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម លោកត្រូវបានគេចាត់តាំងឱ្យធ្វើការងារជាច្រើនដូចជា ដកស្ទូង ដឹកសំណាប យាមស្ករ រកត្រី ដឹកស្បៀង។ ថ្ងៃមួយ នៅពេលគាត់ដឹកស្បៀង គាត់ក៏បានឃើញខ្មែរក្រហមដឹកប្រជាជនយកទៅសម្លាប់ទាំងគ្រួសារៗ តែសំណាងល្អដែរ ដែលគាត់គ្មានសាច់ញាតិបានស្លាប់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះទេ។