៣. កិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រី អ៊ឹម សាម៉េត

រយៈពេល ១៩’៥៧ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៧
ទីកន្លែង : បាត់ដំបង

អ្នកស្រី អ៊ីម សាម៉េត ជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាមួយនៅឃុំកំពង់ព្រៀង ខេត្តបាត់ដំបង។ អ្នកស្រីជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម។ អ្នកស្រីគឺជាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់មុនពេលដែលខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាច។ ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម អ្នកស្រីបានរៀបការជាមួយលោក ឡុង ឈឿន ដែលជាប្រជាជនមូលដ្ឋាន។ វាជាអាពាហ៍ពិពាហ៍សមូហភាពមួយដែលបានរៀបចំដោយអង្គការ (ខ្មែរក្រហម)។ នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះ ពួកគាត់បានរម្លឹកពីអតីតកាលរបស់ពួកគាត់ដែលបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបនេះ ជាពិសេសអាពាហ៍ពិពាហ៍បដិវត្តរបស់ពួកគាត់។