១៨. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក អាន សុភត្រា និងលោកតា មាស ហាយ

រយៈពេល ៤៤’២៨ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តស្វាយរៀង

លោកតា មាស ហាយ ពីដើមឡើយរៀននៅសាលាក្នុងវត្តមួយនៅឯខេត្តស្វាយរៀង។ ក្រោយមក ខេត្តនេះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរំដោះ គាត់ក៏លែងបានរៀន ហើយក៏បង្ខំចិត្តចូលជាទាហានខ្មែរក្រហម។ គាត់បានចូលក្នុងសមរភូមិជាច្រើន ហើយថ្ងៃមួយ គាត់បានត្រូវរបួស ហើយក៏បញ្ជូនទៅក្រុងភ្នំពេញ។ គាត់ក៏បានឃើញទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលនោះ។